Må jeg ha revisor?

Alle som er pliktig til å levere revidert årsregnskap må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken organisasjonsform du har og størrelsen på virksomheten.


Noen bransjer har revisjonsplikt gjennom særregler. Alle foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet har revisjonsplikt uansett organisasjonsform.

Revisjon er en kontroll og gransking av regnskapet ditt. Er du revisjonspliktig må du velge et revisjonsforetak til å foreta denne kontrollen. Etter gjennomgangen skal revisor lage en revisjonsberetning som skal sendes sammen med årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Hvis revisor har anmerkninger, skal det komme frem i denne revisjonsberetningen.

Revisorloven om revisjonsplikt

Revisoren skal ikke ha noen tilknytning til virksomheten ut over å være revisor. Revisorloven stiller strenge krav til uavhengighet. Har du for eksempel en bror som er revisor kan han ikke være revisor for virksomheten din.

Revisorloven om krav til uavhengighet

Finanstilsynet – søk etter godkjent revisjonsforetak

Revisjonsplikt og unntak 

Små aksjeselskap trenger vanligvis ikke å ha revisor. De kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres. Dette kalles for fravalg av revisjon.

Aksjeselskapet kan velge bort revisjon hvis:

 • Driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, og
 • balansesummen er under 23 millioner kroner, og
 • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Fravalg av revisjon

Nye aksjeselskap

Dersom det i stiftelsesdokumentet til et nytt aksjeselskap ikke blir valgt revisor skal ikke årsregnskapet revideres. Det anses da automatisk som at aksjeselskapet har valgt bort revisjon.

Eksisterende aksjeselskap

Ved fravalg av revisjon i et eksisterende aksjeselskap brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at aksjeselskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og aksjeselskapet kan si opp revisoren. Fravalg av revisjon meldes på skjemaet Samordnet registermelding i Altinn, og er gyldig når det er registrert i Foretaksregisteret.

Aksjeloven om fravalg av revisjon

Brønnøysundregistrene om fravalg av revisjon

Forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven

Morselskap i konsern

Et aksjeselskap som er morselskap i konsern kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, når vilkårene for terskelverdiene er oppfylt for konsernet sett som en helhet.

For å anses som et morselskap må du ha bestemmende innflytelse over en annen virksomhet, enten som eier av aksjer eller andeler, eller i avtale.

Aksjeloven – definisjon av konsern

Eksempel

Eksempelbedriften AS startet opp i 2016. Bedriften har inntekter på under 6 millioner de første årene, og tilfredsstiller ellers kravene for å kunne velge bort revisjon. De har valgt å benytte seg av muligheten, og har valgt bort revisjon av årsregnskapet.

I år 2018 får de en ekstraordinær stor leveranse, og har 7 millioner kroner i inntekter dette året. Det betyr at de blir revisjonspliktig for det påfølgende året, altså for året 2019.

I 2019 omsetter de for 4 millioner, men må likevel revidere regnskapet i og med at det er forrige års regnskap (2018) som legges til grunn.

I 2020 melder de igjen fravalg av revisjon, på bakgrunn av at inntektene for 2019 er under grensen.

Enkeltpersonforetak har normalt ikke revisjonsplikt.

Revisjonsplikt inntrer når foretaket er regnskapspliktig, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt:

 • Driftsinntektene er over 6 millioner
 • Balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk

 

Når grensene passeres og virksomheten blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten neste regnskapsår. 

Enkeltpersonforetak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet er alltid revisjonspliktig. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som driver advokatvirksomhet.

Revisorloven om revisjonsplikt

Brønnøysundregistrene – hvem har regnskapsplikt?

Små ansvarlige selskap har vanligvis ikke revisjonsplikt.

Revisjonsplikt inntrer når foretaket er regnskapspliktig, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt:

 • Driftsinntektene er over 6 millioner kroner
 • Balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk

 

Når grensene passeres og virksomheten blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten neste regnskapsår. 

Ansvarlige selskaper som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet er revisjonspliktige. Det samme gjelder ansvarlige selskaper som driver advokatvirksomhet.

Revisorloven om revisjonsplikt

Brønnøysundregistrene – hvem har regnskapsplikt?

Et samvirkeforetak blir revisjonspliktig når foretaket er regnskapspliktig, og en av disse forutsetningene i tillegg er oppfylt:

 • Driftsinntektene er over 6 millioner kroner
 • Balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk

 

Når grensene passeres og virksomheten blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten neste regnskapsår. 

Revisorloven om revisjonsplikt

Brønnøysundregistrene – hvem har regnskapsplikt?

Eksempel

Fellesblomster SA ble opprettet i 2018. Det første året har samvirkeforetaket en inntekt på 3,5 millioner. Grensen for revisjonsplikt var da 5 millioner (fra 1.1.2021 - 6 millioner), og samvirkeforetaket har derfor ikke revisjonsplikt.

I 2019 får de en stor ordre og inntektene øker til 6,5 millioner kroner. Grensen for revisjonsplikt passeres. Det betyr at samvirkeforetaket blir revisjonspliktig det påfølgende året (2020).

I 2020 faller inntektene til 4,5 millioner kroner. Revisjonsplikten faller da bort fra og med 2021 i og med at inntektene er under grensen for revisjonsplikt.

Et NUF som er skattepliktig til Norge har revisjonsplikt når en av disse forutsetningene er oppfylt:

 • Driftsinntektene er over 6 millioner kroner
 • Balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk

Revisjonsplikt kan også følge av annen lov eller forskrift.

Når inntrer revisjonsplikten og når faller den bort?

Når grensene passeres og virksomheten blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten neste regnskapsår. 

Revisorloven om revisjonsplikt

Brønnøysundregistrene – hvem har regnskapsplikt?

Revisorbekreftelser

Vær oppmerksom på at selv om virksomheten din ikke har plikt til å revidere årsregnskapet kan enkelte hendelser kreve en særskilt attestasjon avgitt av revisor ("revisorbekreftelse").

For eksempel krever aksjeloven at en revisor skal bekrefte innskutt kapital i et aksjeselskap dersom aksjeinnskuddet gjøres med andre eiendeler enn penger. Dette gjelder både ved stiftelse av aksjeselskapet og eventuelt senere kapitalforhøyelse. Ulike støtteordninger kan også kreve revisorbekreftelse.

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema