Drift av enkeltpersonforetak

Det finnes ingen lov som regulerer hvordan du skal organisere og drifte ditt eget enkeltpersonforetak. Som innehaver av et enkeltpersonforetak representerer du selv foretaket utad, og det er ikke noe skille mellom enkeltpersonforetakets økonomi og din private økonomi.


Vellykket og ryddig drift forutsetter god økonomistyring, og det er viktig at du skiller mellom foretakets økonomi og privatøkonomien, som for eksempel at du har egen konto hvor alle transaksjoner som omhandler enkeltpersonforetaket gjøres. Når du driver enkelpersonforetak har du normalt en del rapporteringsplikter til myndighetene, slik som for eksempel skattemelding, mva-melding og A-melding, hvis du har ansatte.

I et enkeltpersonforetak kan du ha ansatte, men du kan ikke ansette deg selv. Eieren anses for å være selvstendig næringsdrivende og du er selv ansvarlig for at det betales skatt av overskuddet i foretaket.

Utvide virksomheten

Det er mulig å drive med ulike ting i et enkeltpersonforetak. Du må melde om dette til Brønnøysundregistrene i skjemaet samordnet registermelding. I beskrivelsen begynner du med det som anses som hovedbeskjeftigelsen for så å liste opp det øvrige du driver med.

Det er også mulig å registrere flere enkeltpersonforetak. For å registrere flere enkeltpersonforetak må hvert av foretakene drive selvstendig næringsvirksomhet og det må drives virksomhet på forskjellige geografiske steder eller i forskjellige bransjer.

Brønnøysundregistrene om registrering av flere enkeltpersonforetak

Endre eier av et enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak kan ikke overdras fra en innehaver til en annen, men du kan overføre virksomheten foretaket driver til et annet foretak.

Brønnøysundregistrene om å endre eier av enkeltpersonforetak

Endre til aksjeselskap

Du kan ikke skifte organisasjonsform fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Etter nærmere regler kan du stifte og registrere et nytt aksjeselskap og drive aktiviteten fra enkeltpersonforetaket videre gjennom det nye aksjeselskapet. Dette betyr at selskapet vil drives videre med nytt organisasjonsnummer. Hvis du oppfyller nærmere angitte vilkår vil du kunne foreta en skattemessig omdanning.

Signatur

I et enkeltpersonforetak vil du som innehaver alltid ha signaturrett alene. Signatur er en fullmakt til å opptre på vegne av foretaket i alle sammenhenger. Du kan ikke tildele signaturrett til andre, men du kan tildele prokura.

Prokura

Prokura er en begrenset fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foretaket i den daglige driften. Den som er tildelt prokura kan ikke pantsette eller selge foretakets faste eiendom. Som innehaver av et enkeltpersonforetak kan du gi prokura til en eller flere personer, hver for seg eller i fellesskap.

Registrering eller endring av prokura meldes via Samordnet registermelding. For å finne ut hvem som er prokurist i et foretak søker du i nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret.

Brønnøysundregistrene - nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Brønnøysundregistrene - slik registrerer du endringer for ditt enkeltpersonforetak

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema