Obligatorisk tjenestepensjon

De fleste arbeidsgivere må opprette tjenestepensjonsordning for sine ansatte.


Du må opprette pensjonsordning for dine ansatte når du oppfyller minst ett av disse vilkårene: 

  • Bedriften har minst to personer som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  • Bedriften har minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  • Bedriften har personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer, meldes inn med virkning fra første arbeidsdag. Pensjonsordningen må senest opprettes innen seks måneder etter at plikten til å etablere en pensjonsordning inntrådte. Hvis du som arbeidsgiver oppretter ordningen for sent må du etterbetale det som skulle vært innbetalt i henhold til loven. Bedriften får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av pensjonsinnbetalingene og omkostninger knyttet til avtalen.

Skatteetaten om OTP og krav til deg som arbeidsgiver

Ulike typer OTP-ordninger/pensjonsordninger

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at bedriftene skal ha en pensjonsordning som følger bestemmelsene i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller foretakspensjonsloven. Det er opp til arbeidsgiver hvilken type ordning som skal opprettes.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven)

Innskuddspensjon

IInnskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen. I en innskuddsbasert pensjonsordning blir årlig innskudd fastsatt som en prosentandel av lønn (minimum 2 prosent). Pensjonsutbetalingene vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av disse.

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Foretakspensjon

I en foretakspensjonsordning (også kalt ytelsesordning) skal den ansatte sikres et avtalt pensjonsnivå, når man også tar hensyn til pensjon fra folketrygden. Premien vil variere fra år til år, og stiger med lønnsutviklingen.

Lov om foretakspensjon

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en kombinasjon av innskudds- og foretakspensjon. Arbeidsgiver skal i opptjeningsperioden bygge opp medlemmenes pensjonsbeholdning ved årlige innskudd i prosent av lønn. Pensjonsbeholdningen sikrer en fastsatt utbetaling fra pensjonsalder.

Lov om tjenestepensjon

Permittering og obligatorisk tjenestepensjon

Arbeidsgiver har ikke plikt til, men kan fortsette sparing til tjenestepensjon for permitterte arbeidstakere. Vilkårene for dette skal fremgå av regelverket for pensjonsordningen/forsikringsavtalen som er inngått, og eventuelle avtaler som er inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (tariffavtaler og arbeidsavtaler).
Hvis regelverket/forsikringsavtalen ikke sier noe om dette, er det mulig for arbeidsgiveren å endre avtalen med pensjonsleverandøren slik at permitterte fortsetter å være med i pensjonsordningen.

Når arbeidstaker slutter - pensjonskapitalbevis og fortsettelsesforsikring

Arbeidstaker som slutter i bedriften, skal meldes ut av virksomhetens pensjonsordning, og vil få tilsendt et pensjonskapitalbevis fra pensjonsleverandøren. Dette beviset gir arbeidstakeren rett til pensjonsutbetaling fra pensjonsalder. Arbeidstakere som meldes ut av virksomhetens pensjonsordning, skal også gis tilbud om å fortsette pensjonssparingen selv. Arbeidstaker kan benytte seg av muligheten til dette innen seks måneder etter at medlemskapet er opphørt.

Dersom du ikke oppretter en pensjonsordning

Dersom du er OTP-pliktig og ikke har opprettet en pensjonsordning, vil du ved et tilsyn bli pålagt å opprette en pensjonsordning. Hvis pålegget om opprettelse ikke er fulgt innen en fastsatt frist, vil du få tvangsmulkt. Tvangsmulkten er kroner 250 per ansatt per dag og løper frem til det er dokumentert at pensjonsordning er opprettet.

Forskrift om tvangsmulkt etter OTP-loven

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema