Hvilke plikter har du som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver har du mange forpliktelser overfor dine ansatte. De viktigste pliktene i forholdet til arbeidstaker er omtalt i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) og ferieloven.


 • I hovedsak bestemmer du selv hvem du ønsker å ansette, men det er noen unntak fra din rett til å velge fritt. Det er blant annet ikke lov å forskjellsbehandle søkere på bakgrunn av kjønn, graviditet, foreldrepermisjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, alder, politisk syn eller medlemskap i arbeidstakerorganisasjon. Deltidsansatte og ansatte som i løpet av det siste året har blitt nedbemannet vil ha en fortrinnsrett.
 • Utgangspunktet er at arbeidstakere skal ansettes fast, men i visse tilfeller har du mulighet til å benytte midlertidig ansettelse eller å leie inn arbeidskraft.
 • Hvis du skal ansette utenlandske arbeidstakere er det ditt ansvar å sjekke at han eller hun har rett til å arbeide i Norge.
 • Alle ansatte skal ha skriftlig arbeidsavtale. Det er begrensninger i hvilken arbeidstid som kan avtales.
 • Ved fastsettelse av lønn må du for visse bransjer ta hensyn til reglene om minstelønn.
 • De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og du må tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte.
 • Som arbeidsgiver skal du utbetale lønn, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift. Alle lønns- og ansettelsesforhold skal rapporteres månedlig via A-meldingen.
 • Arbeidsgiver har ansvar for å betale sykepenger de første 16 dagene når arbeidstaker er syk. Deretter overtar NAV ansvaret. Du må også følge opp sykmeldte arbeidstakere og føre statistikk over sykefraværet.
 • Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at regelverket i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter etterleves. Ved arbeidsulykker, yrkesskader eller yrkessykdom har du meldeplikt til Arbeidstilsynet.
 • Du må holde deg oppdatert om og etterleve myndighetenes påbud, forbud, anbefalinger og vedtak som gjøres for å redusere spredningen av koronavirus/covid 19.
 • Det er begrensninger i adgangen til bruk av overtid, og du har som arbeidsgiver ansvar for at arbeidstakerne tar ut den lovbestemte ferien.
 • Du må sette deg inn i reglene om arbeidstakers rett til personvern på arbeidsplassen. Dette gjelder blant annet hvilke kontrolltiltak du kan gjennomføre, bruk av personalmapper og utsending av lønnsslipp.
 • Arbeidstaker har i visse tilfeller rett til lønnet eller ulønnet permisjon, blant annet i forbindelse med fødsel og utdanning.
 • Ved midlertidig ordremangel, ulykker eller naturhendelser som gjør driftsinnskrenkning eller driftsstans nødvendig har du mulighet til å permittere arbeidstakere.
 • Dersom det på grunn av forholdene i virksomheten eller forhold knyttet til arbeidstaker blir nødvendig å gå til oppsigelse, er det viktig å gå fram på riktig måte. Vær oppmerksom på at visse grupper har et særskilt vern mot oppsigelse.

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema