Forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar (RF-1217) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1217 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Skjemaet skal fyllast ut av alle som arbeider ut årsrekneskap etter kapitla 3 til 7 i rekneskapslova av 17. juli 1998 nr. 35, og som har postar i balansen i næringsoppgåva der rekneskapsverdiane er forskjellige frå skatteverdiane, her medrekna vilkårsbundne skattefrie avsetningar eller beløp på vinst- og tapskonto.

Til bruk ved fastsetting av formue og inntekt som grunnlag for riktig fastsetting av skatt og eventuell folketrygdavgift.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema