The Altinn co-operation


Altinn started as a co-operation between the Tax Directorate, Statistics Norway and the Brønnøysund Register Center in 2002, and was supposed to be an alternative reporting channel for financial data. It was opened by then finance minister Per-Kristian Foss and then trade and industry minister Ansgar Gabrielsen on December 4 2003.

Since the launch of the altinn.no portal, the number of agencies has been steadily increasing, and by december 2021 there are 65 service owners, with the Tax Directorate being the largest.

From 01.01.2020 Altinn is part of the Norwegian Digitalisation Agency.

 • A-ordningen og registre v/Skatteetaten
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) m/fellesordningen for avtalefestet pensjon
 • Avfall Sør AS
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Digitale Helgeland
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Elhub
 • Enova
 • Finanstilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Gjenopptakelseskommisjonen
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • IKT Agder IKS
 • KS (Kommunesektorens organisasjon)
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Lillestrøm kommune
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk helsenett
 • Norsk kulturråd
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Oljedirektoratet
 • Oslo kommune
 • Patentstyret
 • Politidirektoratet inkl. Økokrim
 • ReMidt IKS
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens havarikommisjon for transport
 • Statens kartverk
 • Statens legemiddelverk
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens pensjonskasse
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsforvalterens fellestjenester
 • Stavanger kommune
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tolletaten
 • Trondheim kommune
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Valgdirektoratet
 • Vigo IKS
Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form